– Retningslinjer og beføjelser

Dialogudvalget er nedsat af bestyrelsen blandt foreningens medlemmer. Udvalget har som formål at formidle konfliktløsning mellem foreningens medlemmer vedr. hegn og udsigtsforhold.

Dialogudvalget arbejder på grundlag af punkt 3 og 4 i deklarationen for Grundejerforeningen Hellesklint.

Her står bl.a

  • Der må ikke på parcellerne findes beplantning, der ved skyggende eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne, f.eks. ved skygning, indskrænkning i udsigtsforholdene eller lignende.
  • Grundejerforeningen kan i så fald påbyde træfældning eller beskæring.
  • Hegnshøjde må ikke overstige 1,8 m, dog kun 1 m. ved vejoversigtspunkter.

Udvalget træder ind i en sag på begæring af én eller flere grundejere, når disse ikke har kunnet løse en uoverensstemmelse vedr. hegn og udsigtsforhold.  Det forudsættes, at der har været udveksling af synspunkter i tvisten, men at uoverensstemmelsen består.

Udvalget fastlægger sin egen procedure.

Et eller flere medlemmer af udvalget vil som hovedregel have et møde med rekvirenten, hvor denne forelægger sagen. Herefter vil udvalget have et møde med grundejeren, som klagen gælder.

Disse møder skal afprøve parternes parathed til at ”give køb” på deres udgangspositioner.

I visse – og meget heldige –  situationer vil konflikten måske være løst på dette trin, og løsningen meddeles parterne.

I de øvrige situationer er det udvalgets opgave at forsøge at få parterne til at give yderligere køb på deres udgangspositioner gennem møder/korrespondance med parterne sammen eller hver for sig. Lykkes denne øvelse nedfældes aftalen, og hvis parterne er parate til et fællesmøde, afholdes et sådant og aftalen nedfældes og der underskrives af parterne.

De konflikter, som ikke løses gennem ovenstående, overgives til Bestyrelsen.

Uløste konflikter om hegnsforhold overdrages til hegnssyn.

Dialogudvalgets medlemmer er:

Patrick Blok (formand), Arne Bjørn Hansen, Arne Notkin og Jens Olesen

Henvendelse med ønske om dialog om beplantning, der er til “væsentlig ulempe” faciliteret gennem dialogudvalget sker gennem bestyrelsen på mailadressen: gef@hellesklint.dk

VIGTIGT: Mailen skal rumme følgende oplysninger:

Hvad er adressen på den udsigtshæmmende sommerhusparcel, som I retter henvendelse om?

Hvem ejer den udsigtshæmmende sommerhusparcel?

Har I været i dialog med ejeren?

Hvornår og hvordan har I været i dialog?

Ønsker ejeren fortsat dialog?

Husk at oplyse  jeres navn, sommerhusadresse, mobil nr. og mailadresse.